Logo triarcus
Uitnodiging Uitnodiging
Belangstelling in samenwerking?
E-mail Contact
Neem hier contact op met TriArcus
Home -> Info over TriArcus

Privacyverklaring Stichting TriArcus

Stichting TriArcus geeft op deze website informatie over haar activiteiten. Bezoekt u onze website dan verwerkt Stichting TriArcus uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn, en wat wij ermee doen.

Soort gegevens
Stichting TriArcus registreert via deze website IP-adressen, de tijdstippen van opvraging en gegevens die browsers van bezoekers meesturen voor statistische analyses van bezoek aan de website. Voorts worden, als u contact opneemt via het contactformulier, uw NAW-gegevens, functie, telefoonnummer, e-mailadres en uw vraag of verzoek gevraagd.

Beveiliging van gegevens
De website is voorzien van een z.g. SSL-certificaat. Dankzij deze beveiligde verbinding wordt alle dataverkeer van en naar de website versleuteld verzonden. Stichting TriArcus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de deelnemers.

Doel van de verwerking
Wij gebruiken IP-adressen om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma Google Analytics. De IP-adressen zijn hierbinnen geanonimiseerd. De gegevens die u eventueel verstrekt via het contactformulier worden niet opgeslagen op de server van de website, doch aan ons doorgemaild. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan ons verstrekt en kunnen, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt worden in het kader van onze bedrijfsvoering.

Bewaartermijnen
De IP-adressen worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet. Via invulformulieren op de site verzamelen wij niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Privacy maatregelen
De webserver, waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve onze webhosting-partij. Deze zal deze gegevens uitsluitend en alleen inzien wanneer er een storing is, die op geen enkele andere manier op te lossen is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen
Stichting TriArcus deelt gegevens die onderdeel zijn van de bezoekersstatistieken alleen in geval van ernstige storingen. Stichting TriArcus verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies
Voor het functioneren van deze website worden geen cookies op uw computer geplaatst.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neemt u bij verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens contact op via het contactformulier of stelt u zich in contact met éen van de aangesloten zorgverleners. Stichting TriArcus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Stichting TriArcus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Webdesign & Techniek: Qball